අයි. තිනේෂ්කුමාර් මහතා
පුනරුත්ථාපන සහකාර

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මඩකලපුව
ජී.එස්.ඕ. පාර, වන්තරමූලෙයි, චෙන්කලඩි
+94 772 855 183
+94 652 222 435
G.A. Fax - +94 652 224 466
thinesh215[at]gmail.com

made with love from Joomla.it