මාණ්ඩලික නිලධාරින්

නම සහ තනතුර දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
එන්. පද්මනාදන් මහතා
සභාපති

+94 112 575 814
+94 112 575 813

 
එන්. පුගේන්ද්‍රන් මහතා
ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ
+94 112 575 809  
කේ.එන්. ආනන්ද විජේපාල මහතා
අධ්‍යක්ෂ
+94 112 575 826  
එස්.එම්. බදුර්දීන් මහතා
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ
+94 112 575 818  
වී. හුසේන් මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
+94 112 575 823  
එස්.එන්.සී.ඩබ්.එම්. ධර්මකීර්ති මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
+94 112 575 817  
ඩී.එම්.ජී. ගයන්ත දිසානායක මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
+94 112 575 825  
ජේ.පී.එස්. පද්මසිරි මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
+94 112 575 831  
කේ.එම්.සී. මැනිකේ මෙනෙවිය
පරිපාලන නිලධාරි
+94 112 575 836  

පුනරුත්ථාපන සහකාරවරුන්

නම සහ තනතුර රාජකාරි ලිපිනය නේවාසික ලිපිනය ජංගම දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය G.A. ෆැක්ස් අංකය විද්‍යුත් අංකය
එම්. ආර්. අසත් කමීල් මහතා
පුනරුත්ථාපන සහකාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අම්පාර   +94 771 319 643 +94 632 222 236 +94 632 222 130 mrasath[at]yahoo.com
ප්‍රියකලා හෝබිනාත් මෙනෙවිය
පුනරුත්ථාපන සහකාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය 206, 1 වන පටුමග, අනන්තපුරෙයි, ත්‍රිකුණාමලය +94 774 670 310 +94 262 227 027 +94 262 222 305 hadhvaidha[at]gmail.com
එම්. කයෝදරන් මහතා
පුනරුත්ථාපන සහකාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, කිලිනොච්චිය කයිතාඩි දකුණ, කයිතාඩි, යාපනය +94 777 910 856 +94 212 283 966 +94 212 283 966 kayotharan36[at]gmail.com
අයි. තිනේෂ්කුමාර් මහතා
පුනරුත්ථාපන සහකාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මඩකලපුව ජී.එස්.ඕ. පාර, වන්තරමූලෙයි, චෙන්කලඩි +94 772 855 183 +94 652 222 435 +94 652 224 466 thinesh215[at]gmail.com
එස්. කනේසතාස් මහතා
පුනරුත්ථාපන සහකාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, වවුනියාව 372/14, මන්නාරම පාර, වේප්පාන්කුලම්, වවුනියාව +94 773 147 441 +94 242 222 212 +94 242 222 212 chaganesh[at]yahoo.com
ඒ.කේ. ගෝබිරාජ් මහතා
පුනරුත්ථාපන සහකාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය සන්දිලිපෙයි උතුර, සන්දිලිපෙයි +94 779 143 167 +94 212 222 3712 +94 212 222 355 gobidrrs[at]gmail.com
සහේසන් මහතා
පුනරුත්ථාපන සහකාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මුලතිව් වඩ්ඩුවගල්, මුලතිව්     +94 212 290 045  
මහේෂ්වරන් සුදාහරන් මහතා
පුනරුත්ථාපන සහකාර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මන්නාරම No - 71 චාවත්කඩ්ඩු, මන්නාරම +94 774 171 244     msutha2008[at]yahoo.com