2012.11.09 දින වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළ සිදුවූ නොසන්සුන්කාරී තත්වයෙන් මියගිය හා තුවාල ලැබූවන් වෙනුවෙන් චෙක්පත් ප්‍රදානය 2017.10.25 වන දින පෙ.ව 11.00 ට බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මැතිතුමාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් අමාත්‍ය කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.

මෙහිදී මියගිය පුද්ගලයන් 04 හා තුවාල ලැබු පුද්ගලයන් 02 නෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 09 ක මුදලක චෙක්පත් ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතය.

ඒ අනුව මේ වන විට පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය ඉහත සිද්ධියෙන් මියගිය පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකු වෙනුවෙන් හා තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් 05 දෙනෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 22.5 ක මුදලක් වන්දි වශයෙන් ගෙවීම් කොට ඇත.