ක්‍රියාකාරකම් හා ආරම්භක දිනයන්ට අදාළ චක්‍රලේඛ

සහන වැඩසටහන් බලපැවැත්වෙන දිනය එක් එක් කාණ්ඩ අනුව ගෙවිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය ආරම්භ කළ දිනය චක්‍රලේඛය බාගත කරගන්න
බලවත් සේ විපතට පත් වූවන් සඳහා වූ වන්දි යෝජනා ක්‍රමය 1983 ජුලි 23 මරණයකදී: රු100,000/-
තුවාල සිදුවීමකදී: රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරියාගේ සහතිකයේ සඳහන් දුබලතාවයේ ප්‍රතිශතය අනුව උපරිම මුදල රු.50,000/- කි.
1988 සැප්තැම්බර් 26 මෙහි ක්ලික් කරන්න
මරණයට පත් සහ තුවාල ලැබු රජයේ සේවකයන්ගේ යැපෙන්නන් සඳහා වන්දි ගෙවීම. 1985 ජුනි 19 භාර්යාවට රු.100,000 හා වයස අවු.18 ට අඩු දරුවන් සිව්දෙනෙකු වෙනුවෙන් රු.25,000 බැගින් රු.100,000 ක මුදලක් වශයෙන් මරණයක දී රු.200,000/- හා තුවාල සිදුවීමක දී රජයේ වෛද්‍ය මණ්ඩල වාර්තාවේ සඳහන් දුබලතාවයේ ප්‍රතිශතය අනුව උපරිම මුදල රු.100,000/- කි. 1989 ජුලි 13 මෙහි ක්ලික් කරන්න
රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා වූ දේපල වන්දි යෝජනා ක්‍රමය 1985 ජුලි 01 උපරිම මුදල රු.150,000/- 1985 ඔක්තෝම්බර් 09  
හානියට පත් වූ පූජනීය ස්ථාන වෙනුවෙන් වු වන්දි යෝජනා ක්‍රමය 1983 ජුලි 24 හානියට පත් වු පූජනීය ස්ථාන වෙනුවෙන් වු වන්දි පුර්ණ වශයෙන් හානි වු පූජනීය ස්ථාන සඳහා රු.1,000,000/- උපරිමයකට යටත්ව අර්ධ හානි සඳහා රු.500,000/- උපරිමයකට යටත්ව 1996 ජුනි 21 මෙහි ක්ලික් කරන්න
සාමාන්‍ය මහජනතාව සඳහා වූ දේපල වන්දි යෝජනා ක්‍රමය 1983 ජුලි 24 රු.100,000/- උපරිමයකට යටත්ව අලාභයේ වටිනාකමෙන් 20‍% ක මුදල 1983 පෙබරවාරි 16 මෙහි ක්ලික් කරන්න
ඒකාබද්ධ සහනාධාර යෝජනා ක්‍රමය 1983 ජුලි 23 ඒකාබද්ධ සහනාධාර යෝජනා ක්‍රමය යටතේ රු.100,000/- නිවාසාධාර දීමනාව 1988 ඔක්තෝම්බර් 30  
ගම්මාන පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන 2016 ජුනි 30 උපරිම මුදල: එක් ගම්මානයක් සඳහා වෙන් කරනු ලබන මුදල රු.5,000,000 කි. 2016 ජුනි 30  
සාමාන්‍ය ජනතා සඳහා වූ ස්වයං රැකියා ණය ක්‍රමය 2010 සැප්තැම්බර් 06 ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා යටතේ විවිධ අයුරින් පීඩාවට පත් පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් ණය ආධාර ලබා දීම: උපරිම මුදල රු.250,000/- 2010 සැප්තැම්බර් 06  
සමාජගත කරන ලද අභ්‍යාසලාභීන් සඳහා වූ ස්වයං රැකියා ණය ක්‍රමය 2012 අප්‍රේල් 25 පුනරුත්ථාපනය වූ අභ්‍යාසලාභීන් උදෙසා ක්‍රියාත්මක ස්වයං රැකියා ණය ක්‍රමය: උපරිම මුදල රු.250,000/- 2012 අප්‍රේල් 25 මෙහි ක්ලික් කරන්න
නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය 1983 ජුලි 23 උපරිම මුදල රු.250,000/- 2010 සැප්තැම්බර් 06  
කර්මාන්ත ණය යෝජනා ක්‍රමය 1983 ජුලි 23 උපරිම මුදල රු.5,000,000/- 1996 ජුලි 23