புனர்வாழ்வு அதிகாரசபையில் சில காலங்கள் சேவை புரிந்து தற்போது ஒய்வூதியம் பெற்றும் மற்றும் வேறு சேவை இடங்களுக்கு இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்றுள்ள ஆறு உத்தியோகத்தர்களுக்காகவும் சேவைப் பாராட்டு விழாவொன்று 2017.10.26ம் திகதி பி.ப.1.30 மணியிலிருந்து பி.ப.4.30 வரை அமைச்சின் கேட்போர் கூடத்தில் நடாத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.  புனர்வாழ்வு அதிகாரசபையின் நலன்புரிச் சங்கத்தினால் நிறுவனத்தின் சகல உத்தியோகத்தர்களினதும் அனுசரனையுடன் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ள இவ்வைபவத்தில் கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள உத்தியோகத்தர்களின் சேவைகள் கௌரவிக்கப்படும்.

  • திரு. வீ. ஹூசைன் (பிரதிப் பணிப்பாளர்)
  • திரு. ஈ.ஏ. சமரசிங்க (முன்னாள் தலைவர்)
  • திரு. டி.கே. ஜினதாஸ (முன்னாள் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர்)
  • திரு. எஸ். கணேஷதாஸ் (புனர்வாழ்வு உதவியாளர்)
  • திருமதி. உர்ஷலா நவரத்ன (மொழி பெயர்ப்பாளர்)
  • திருமதி. கயனி ராஜநாயக்க (புனர்வாழ்வு உதவியாளர்)