පුනරුත්ථාපන අධිකාරියේ කලක් සේවය කොට මේ වන විට විශ්‍රාම ගොස් සිටින හා වෙනත් සේවා ස්ථාන වලට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා සිටින නිලධාරීන් 06 දෙනෙකු වෙනුවෙන් සේවා ප්‍රණාම උළෙලක් 2017.10.26 වන දින ප.ව 1.30 සිට 4.30 දක්වා අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. පුනරුත්ථාපන අධිකාරියේ සුභසාධක සංගමය විසින් ආයතනයේ සියලූම සේවක මහත්ම මහත්මින්ගේද අනුග්‍රහය මත, සංවිධානය කරනු ලබන මෙම උත්සවයේදී පහත නම් සදහන් නිලධාරී මහත්ම මහත්මින් විසින් ඉටු කරනු ලැබුවාවූ සේවාව මෙහිදී ඇගයීමට ලක් කෙරේ:

  • වී. හුසේන් මහතා (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ)
  • ඊ.ඒ. සමරසිංහ මහතා (හිටපු සභාපති)
  • ඩී.කේ. ජිනදාස මහතා (හිටපු කි්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ)
  • එස්. ගනේෂදාස් මහතා (පුනරුත්ථාපන සහකාර)
  • අංජලී උර්ෂුලා නවරත්න මහත්මිය (භාෂා පරිවර්තක)
  • ගයානි රාජනායක මහත්මිය (පුනරුත්ථාපන සහකාර)