1983 - 2017 දශක තුනකට අධික කාලයක් තුල පුනරුත්ථාපන අධිකාරි ඉතිහාසයේ එම අධිකාරිය යටත්වු අමාත්‍යංශ භාරව සිටි අමාත්‍යවරුන් සහ අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරින් ලෙස පත් වූ සභාපතිවරුන් පහත පරිදි වේ.

කාල වකවානුව අමාත්‍යවරයා සභාපති
1983 - 1987 ගරු ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා රිය(ර්) අද්මිරාල් ඇල්ෆ්‍රඞ් පෙරේරා මහතා
විශ්‍රාමික නාවික හමුදාපති
1987 ලයනල් ජයතිලක මැතිතුමා
ගරු පුනරුත්ථාපන අමාත්‍ය
ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය
අමාත්‍යංශ ලේකම්/ අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජෙනරාල්
1988 ඇලික් අලුවිහාරේ මැතිතුමා
ගරු පුනරුත්ථාපන හා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
තිලක් චන්ද්‍රසේකර මහතා
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය (විශ්‍රාමික)
1989 වින්සන් පෙරේරා මැතිතුමා
ගරු පුනරුත්ථාපන හා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
තිලක් චන්ද්‍රසේකර මහතා
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය (විශ්‍රාමික)
1990 ඒ.එම්.එස්. අධිකාරී මැතිතුමා
ගරු පුනරුත්ථාපන හා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
තිලක් චන්ද්‍රසේකර මහතා
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය (විශ්‍රාමික)
1991-1994 පී. දයාරත්න මැතිතුමා
ගරු පුනරුත්ථාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හා සමාජ සුභසාධන අමාත්‍ය
තිලක් චන්ද්‍රසේකර මහතා
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය (විශ්‍රාමික)
1994-2000 ඒ.එච්.එම්. අෂ්රොෆ් මැතිතුමා
ගරු වරාය, නාවික පුනරුත්ථාපන හා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා
නිතිඥ
2000 දෙසැම්බර් පේරියල් අෂ්රොෆ් මැතිණිය
ගරු පුනරුත්ථාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හා ග්‍රාමිය නිවාස සංවර්ධන අමාත්‍ය
එම්.අයි.එම්. රෆීක් මහතා
2001 රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා
ගරු වරාය නාවික පුනරුත්ථාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
එස්. සුබයිර්දීන් මහතා
2002 අතාවුල්ලා මැතිතුමා
ගරු නැගෙනහිර සංවර්ධන හා වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය
එස්. සුබයිර්දීන් මහතා
2004 සිට 2009 දක්වා රිෂාඞ් බදුර්දීන් මැතිතුමා
ගරු පුනරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍ය
අයි.ඒ. හමීඩ් මහතා
ඉංජිනේරු
2010 - 2011 දක්වා ඩිව් ගුණසේකර මැතිතුමා
ගරු බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන අමාත්‍ය
ඊ.ඒ. සමරසිංහ මහතා
නිතිඥ
2012-2014 චන්ද්‍රසිරි ගජධිර මැතිතුමා
ගරු බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා පුනරුත්ථාපන අමාත්‍ය
ඊ.ඒ. සමරසිංහ මහතා
නිතිඥ
2015 සිට මේ දක්වා ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා
ගරු බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
එන්. පද්මනාදන් මහතා
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය (විශ්‍රාමික)