තැනැත්තන්, දේපළ සහ කර්මාන්ත පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය

ලිපිනය:
නො. 356 B 2/2, කාර්ල්විල් පෙදෙස,
කොළඹ 03,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 575 803 / +94 112 575 813
ෆැක්ස්:
+94 112 575 815
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.